KIM JESTEŚMY?

ARS

Agencja Rozwoju Społecznego ARS Sp. z o.o. powstała po to, aby zatrudniony zespół współtworzył miejsce pracy, w którym każdy pracownik może poprzez samorozwój i realizację własnych celów budować prężną i rozwijającą się firmę. Dzięki takiemu podejściu zespół doświadczonych konsultantów i trenerów zbudował bogatą ofertę firmy.

Agencja Rozwoju Społecznego

ARS to nowoczesna firma marketingowo-szkoleniowa, która łączy w sobie wiedzę, pasję oraz doświadczenie osób ją współtworzących.

Misją naszej firmy jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska poprzez efektywne wykorzystanie funduszy europejskich, a także świadomy rozwój zasobów ludzkich poprzez innowacyjne projekty szkoleniowe.

Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu szerokie spektrum usług na najwyższym poziomie. Realizujemy i wdrażamy unijne projekty szkoleniowo – doradcze, skierowane do przedsiębiorców, pracowników oraz do osób bezrobotnych.

 

Szkolenia

Każde szkolenie może być niesamowitą podróżą w głąb siebie, służącą lepszemu poznaniu własnych celów, ambicji, marzeń
i zdobyciu nowych umiejętności. My to wiemy, wiemy też, że różne są oczekiwania i potrzeby. Dlatego też szkolenia oferowane przez naszą firmą są ,,szyte na miarę”. Dostosowane indywidualnie do każdego klienta. Różnorodność wykorzystywanych przez nas metod i pomysłów na warsztaty, sesje czy coaching pozwala przedstawić naszym klientom szeroki wachlarz tematyczny
i wykonawczy.

Trenerzy

W naszej firmie stawiamy na profesjonalizm, indywidualizm
i kreatywność. Dlatego też każdy z naszych trenerów będzie dla Państwa inspiracją, a swoimi umiejętnościami i wiedzą sprawi, że szkolenie, czy coaching  będzie dla Państwa niesamowitym doświadczeniem.

Warsztaty i sesje szkoleniowe prowadzimy według innowacyjnych, autorskich programów opartych o zdobywane latami doświadczenie i obserwacje.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Oferta ARS

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty w zakresie doradztwa zawodowego, prac badawczych, szkoleń oraz rozwoju kompetencji trenerów.

PROJEKTY

TWOJA FIRMA – TWÓJ SUKCES!

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agencja Rozwoju Społecznego „ARS” sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy na terenie realizacji projektu poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności 50 uczestników projektu (zgodnie z grupą docelową projektu) zamieszkujących powiaty: jaworski, złotoryjski i legnicki, m. Legnica oraz utworzenie przez nich 40 nowych przedsiębiorstw (80% z 50 UP) w okresie realizacji tj. do 28.02.2023r.

 

Projekt ma na celu udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (23 050,00zł);

– pomostowe wsparcie finansowe (śr. 1000,00zł przez 12 mcy).

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

01.06.2021 do: 28.02.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 791 210,00 PLN

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami projektu będą osoby od 30 roku życia:

 • pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

zamieszkujące na terenie powiatów legnicki (w tym m. Legnica), jaworski i złotoryjski (w tym co najmniej 40% osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie).

 

W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby:

 • pozostające bez zatrudnienia w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. os. po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety
 • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
 • zamieszkujące tereny wiejskie.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musi być zrejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego.
 2. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 3. Uczestnikiem projektu mogą być te osoby, jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.
 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

 

Poniżej obowiązujący Regulamin projektu wraz z załącznikami:

Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Zał. 2 Formularz rekrutacyjny Zał. 3 Dokumenty poświadczające status reemigranta i imigranta

Zał. 4 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. 5 Karta oceny meryt. formularza rekrutacyjnego

Zał. 6 Formularzu oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. 7 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych

Zał. 8 Wzór wniosku o przyz. śr. na rozw. przed. i biznesplan

Zał. 9 Karta oceny formalnej wniosku o prz.śr. fin i biznesplanu

Zał. 10 Karta oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu

Zał. 11 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 13 Karta oceny form-meryt, wniosku o przyznanie wsp. pomostowego

Zał. 14 Wzór umowy o przyznanie wsp. pomostowego

Załącznik do zał. 8a Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Załącznik do zał. 8b Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik do zał. 8c formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_

Załącznik do zał. 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik do zał. 8f Oświadczenia do biznesplanu

Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego wzór (nieaktualny)

Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego wzór AKTUALIZACJA

 

 

 

 

 

 

 

NEWSY

więcej

KONTAKT Z NAMI

Agencja Rozwoju Społecznego

„ARS” Sp. z o.o.

ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica

 

ARS na facebooku!

 

533 334 034

arslegnica@arslegnica.pl

NIP: 691-248-25-81

REGON: 021499629


Wyświetl większą mapę